Villkor | SibOOm

1. INFORMATION OM DESSA ANVÄNDARVILLKOR

Dessa ”Användarvillkor” är de villkor på vilka denna webbsida: http://www.siboom.se (”Webbsidan”) och Tjänsterna (enligt definition nedan) görs tillgängliga för dig. Genom att gå in på Webbsidan eller använda Tjänsterna, accepterar du att bli bunden av dessa Användarvillkor. Läs därför noga igenom dem och, om nödvändigt, skriv ut och spara en kopia av dem. Om du inte accepterar Användarvillkoren måste du omedelbart upphöra att använda Webbsidan och/eller Tjänsterna.

2. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN

Vi försöker kontinuerligt förbättra Webbsidan och Tjänsterna vi tillhandahåller dig. Vi förbehåller oss därför rätten att när som helst ändra dessa Användarvillkor. Alla sådana ändringar gäller från och med att de publicerats på Webbsidan och du anses ha accepterat ändringarna genom att därefter använda Webbsidan eller Tjänsterna.

3. TJÄNSTEBESKRIVNING

Översikt
Vi tillhandahåller dig ett antal online-tjänster, inklusive men inte begränsat till sökfunktioner för sökning med nyckelord eller produktkategorier, innehåll, butiks- och produktrecensioner, köpguider samt andra kommunikationsverktyg (”Tjänsterna”) som gör det möjligt för dig att jämföra listade produkter som erbjuds av ett stort antal tredje parter (”Butiker”).

Sökresultat
Resultat av användares sökningar innehåller inte alla erbjudanden som finns tillgängliga på internet, utan är baserade uppgifter som tillgängliggjorts av Butiker och samlats in av oss. Den ordning som erbjudanden presenteras är avhängig ett antal faktorer, och är beroende på vilken typ av sökning som har genomförts:

• Om du söker på kategori, kommer sannolikt bara erbjudanden från Butiker som har betalat för att listas att visas och utgångspunkten är att klassificering huvudsakligen sker utifrån hur mycket dessa Butiker har betalat.

• Om du genomför en sökning via sökfältet (d.v.s. med nyckelord), kan erbjudanden från alla Butiker visas (både sådana som betalat för att listas och sådana som inte betalat) på Webbsidan och, utöver det pris som erlagts, kan andra kriterier beaktas i klassificeringen av erbjudanden såsom popularitet, relevans mellan uppgifter som publicerats av Butiken och dina sökkriterier eller Butikens webbsidas svarstid.

Data uppdateras i intervaller. Beroende på typen av data kan dessa intervaller variera med hänsyn till den aktuella Butiken och hur aktuella data överensstämmer med våra tekniska krav. Uppdatering sker dock minst en gång per dygn utom vid veckoslut och allmänna helgdagar. Uppdatering i realtid tillämpas i fråga om sökningar i hotell-, bil och flygkategorierna i resesektionen.

Köp från Butik
Om du vill köpa en utvald produkt som listats, bör du besöka den aktuella Butikens webbsida. När du använder tjänster som erbjuds av en Butik och i synnerhet när du besöker dennes webbsida via en länk från Webbsidan för att köpa en viss produkt, gäller den Butikens användarvillkor.

Vi är inte agent för sådan Butik och utför inte heller försäljning, återförsäljning eller licensiering av listade produkter. Vi kommer inte att vara part i transaktioner eller avtal med Butik som du ingår för köp av listade produkter och vi tar inget ansvar för listade produkter. Du accepterar att du ska kontakta Butiken eller säljaren av produkterna direkt för frågor, klagomål eller tvister som aktualiseras med anledning av viss produkt och att du inte kommer att involvera oss i någon tvist mellan dig och tredje part.

Annonsörer
Vi kan också komma att introducera dig för vissa samarbetspartners och de tjänster de erbjuder, i synnerhet i form av integrerade tjänster (t.ex. klassificerade annonser). Vi kan också visa marknadsföringslänkar på Webbsidan; även kallade sponsrade länkar, annonsmeddelanden eller marknadsföringserbjudanden, som du kan uppfatta dig uppmanad att använda när du använder Webbsidan.

4. SibOOm INTEGRITETSPOLICY

Du måste ta del av vår Integritetspolicy som innehåller viktig information om användande av dina personuppgifter samt annan information om din integritet samt våra säkerhetsprocesser och policys.

5. ANVÄNDARKONTO OCH LÖSENORD

Om du vill ha tillgång till vissa Tjänster på Webbsidan (såsom Amvändarrecensioner, Tävlingar, Nyhetsbrev, Undersökningar) måste du starta ett konto på Webbsidan. Du kommer att få ett lösenord och ett konto när du genomfört Webbsidans registreringsprocess. Du ansvarar för att hålla ditt lösenord och konto hemligt samt för alla de aktiviteter som utförs med användning av ditt lösenord och konto. Vi har inte möjlighet att kontrollera identitet på de personer som använder Webbsidan och tar inget ansvar för det fall ditt lösenord eller konto används av annan.

6. ANVÄNDARUPPFÖRANDE

Du accepterar att inte använda Webbsidan och/eller Tjänsterna för att: (a) skada underåriga på något sätt; (b) störa Webbsidan eller Tjänsterna eller servrar eller nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna, eller att underlåta att respektera krav, procedurer, policys eller bestämmelser avseende nätverk anslutna till Webbsidan eller Tjänsterna; (c) med avsikt eller utan avsikt bryta mot tillämplig lag eller bestämmelse; (d) samla in, behandla, kombinera eller lagra personuppgifter om andra användare; eller (e) återskapa, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av Webbsidan i kommersiellt syfte.

Du accepterar att inte ladda upp, skicka, emaila eller på annat sätt överföra: (a) Innehåll som är falskt, inkorrekt, olagligt, kränkande, hotfullt, oegentligt, trakasserande, ärekränkande, vulgärt, obscent, inkräktande på annans privatliv, hatiskt eller som på annat sätt är ägnat att nedvärdera en individ eller en grupp av individer p.g.a. religiös tillhörighet, kön, sexuell läggning, ras, etnicitet, ålder eller handikapp: (b) Innehåll som inkräktar på patent, varumärke, företagshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt (”Rättighet”) hos tredje part; (c) obeställd eller oauktoriserad reklam, marknadsföringsmaterial, ”skräpmail”, ”spam”, ”kedjebrev”, ”pyramidspel” eller annan form av värvning, förutom inom de delar av Webbsidan som anges för sådana ändamål; eller (d) annat material som innehåller virus eller annan datorkod, fil eller program som designats för att störa, skada, förstöra eller begränsa funktionalitet av mjukvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning.

7. ANVÄNDANDE AV WEBBSIDAN AV BARN

Webbsidan och Tjänsterna är inte avsedda för användning av personer under 18 år. Genom att gå in på Webbsidan och/eller använda Tjänsterna, garanterar du att du är minst 18 år. Om du inte är minst 18 år har du inte rätt att gå in på Webbsidan eller att använda Tjänsterna. Vi har rätt att blockera eller avbryta din tillgång till Webbsidan eller Tjänsterna om vi upptäcker att du är under 18 år.

8. INNEHÅLL INFÖRT AV DIG

Du bekräftar härmed att du är ansvarig för information, data, text, mjukvara, bilder, grafik, video, meddelanden och annat material (”Användarmaterial”), oavsett om dessa gjorts allmänt tillgängliga eller överförts privat som du laddar upp, postar, emailar eller på annat sätt överför via Webbsidan och/eller Tjänsterna.

I fråga om allt Användarmaterial som du väljer att lägga upp på Webbsidan upplåter du en vederlagsfri, evig, oåterkallelig, icke-exklusiv rätt (inklusive rätt att vidarelicensiera) att använda, mångfaldiga, modifiera, anpassa, publicera, översätta, bearbeta, distribuera, och visa sådant Användarmaterial (helt eller delvis) utan begränsning av territorium och med rätt att inarbeta det i andra verk, oavsett form, media eller teknologi, vare sig nu känd eller i framtiden utvecklad.

Vi har rätt (men är inte skyldiga) att efter eget gottfinnande vägra, flytta eller ta bort Användarmaterial som är tillgängligt via Tjänsterna och vilket bryter mot Användarvillkoren eller på annat sätt är stötande.

9. ANSVAR FÖR INNEHÅLL

Vi tillhandahåller produktbeskrivningar, prisinformation, kommentarer, användarrecensioner och annat innehåll (”Webbsideinnehåll”) för produkter som listas på Webbsidan. Webbsideinnehållet tillhandahålls endast i informationssyfte och innebär inte godkännande av någon produkt, Butik eller annan tjänst som erbjuds av sådan Butik. Även om vi strävar efter att så snart som det är praktiskt möjligt rätta felaktigheter som kommer till vår kännedom, kan vi inte garantera att Webbsideinnehållet är fritt från fel och vi åtar oss inget ansvar för felaktigheter i något Webbsideinnehåll.

10. INNEHÅLL HÄNFÖRLIGT TILL FINANSIELLA TJÄNSTER

Webbsideinnehåll eller Tjänster hänförliga till finansiella tjänster, investeringar eller handel, tillhandahålls endast i informationssyfte och inget sådant Webbsideinnehåll eller några sådana Tjänster tillhandahålls i handels- eller investeringssyfte. Vi är inte ansvariga för korrekthet, användbarhet eller tillgänglighet av sådan information av denna art som överförs via Webbsidan eller Tjänsterna, och skall inte hållas ansvarigt för handels- eller investeringsbeslut som baserats på sådan information.

11. ÅTKOMST TILL WEBBSIDAN OCH TJÄNSTERNA

Även om vi strävar efter att Webbsidan utan avbrott skall vara tillgänglig i full drift kan vi inte garantera detta. Åtkomst till Webbsidan kan vid systemfel, underhåll eller reparation eller av orsaker utanför vår rimliga kontroll avbrytas tillfälligt och utan att du meddelas därom.

Vi kommer att göra vårt bästa för att tillhandahålla dig så aktuell och korrekta information som möjligt, i synnerhet om pris, avseende produkter och tjänster som återfinns på Webbsidan. Då denna information överförs till oss av antingen av Butiker som listas på Webbsidan i enlighet med listningsavtal, eller via professionella databaser kan vi dock inte garantera att den är helt korrekt och uttömmande.

Vi åtar oss att omedelbart lägga in ändringar av information som Butiker uppmärksammar oss om på Webbsidan. P.g.a. tekniska begränsningar, kan vi dock inte garantera att sådana ändringar införs omedelbart, inte heller att ändringar samtidigt kommer att synas i resultat av sökningar med nyckelord eller produkt- eller tjänstekategori.

Vid skillnader mellan information på Webbsidan och på Butiks webbsida skall den senare äga företräde.

12. ÄNDRINGAR AV WEBBSIDAN OCH TJÄNSTER

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och från tid till annan modifiera eller avsluta Webbsidan eller Tjänsterna (eller del av dessa), tillfälligt eller permanent, eller att lansera nya tjänster, utan att du meddelas därom. Du accepterar att vi inte bär något ansvar gentemot dig eller tredje part för modifiering, tillbakadragande eller avslutande av Webbsidan eller Tjänsterna.

Om ändring av Tjänsterna kräver att ett SibOOmkonto öppnas kommer vi att meddela användare med hjälp av alla lämpliga medel. Du kan avsluta ditt SibOOmkonto online genom att Kontakta oss.

13. UPPSÄGNING

Du accepterar att vi, efter eget gottfinnande, kan spärra ditt lösenord och säga upp ditt konto (eller del därav), din åtkomst till Webbsidan eller ditt användande av Tjänsterna, samt ta bort och undanröja Innehåll i Tjänsterna, av vilken anledning som helst. Vi kan också, efter eget gottfinnande, och vid vilken tidpunkt som helst upphöra att tillhandahålla Tjänsterna, eller del därav, utan att meddela dig detta.

14. LÄNKAR

Vi eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra World Wide Webb-sidor eller resurser. Eftersom vi inte har kontroll över sådana sidor eller resurser, accepterar du att vi inte bär något ansvar för tillgängligheten av sådana externa sidor eller resurser och att vi inte har godkänt eller är ansvarigt för innehåll, annonser, produkter eller annat material som är tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar vidare att vi inte bär något ansvar, direkt eller indirekt, för förlust eller skada som orsakas eller påstås ha orsakats av eller i samband med att du använt eller förlitat dig på sådant innehåll eller sådana produkter eller tjänster tillgängliga från sådana sidor eller resurser. Du accepterar att vi inte är part i transaktion eller avtal med tredje part som du ingår och du accepterar att inte involvera oss i tvist mellan dig och tredje part.

15. UPPHOVSRÄTT/UPPHOVSRÄTTSLICENS

Ditt användande av Webbsidan och dess innehåll innebär inte att du erhåller någon rätt till våra immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till varumärken, loggor, grafik, fotografier, animationer, videor och text eller immateriella rättigheter i fråga om Webbsidan eller dess innehåll tillhörande tredje parter.

Du har inte rätt att kopiera, mångfaldiga, återskapa, ladda ner, föra in, sända, spela in, överföra, kommersiellt exploatera, redigera, kommunicera med allmänheten eller på något sätt distribuera tjänsterna, webbsidor eller material på Webbsidan eller datakod från delar av Webbsidan annat än för personligt bruk. Med förbehåll för vad som anges ovan har du dock rätt att ladda ner mindre delar av detta innehåll till din hårddisk i syfte att titta på det, under förutsättning att endast en kopia görs av informationen.

16. ERSÄTTNING

Du accepterar att ersätta oss och våra dotterbolag, närstående bolag, befattningshavare, uppdragstagare, co-branders och andra partners och anställda, för alla skadeståndskrav och andra krav (inklusive arvode för juridisk rådgivning i samband med sådant krav eller skadestånd) som framställs av tredje part och vilka är hänförliga till eller uppstår p.g.a. ditt användande av Webbsidan, inklusive brott eller misstänkta brott mot Användarvillkoren eller brott mot lag eller tredje mans rätt.

17. VÅRA SKYLDIGHETER OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Inget i dessa Användarvillkor skall utesluta eller begränsa vårt ansvar för falska uppgifter vid ingåendet av avtalet med dig eller för dödsfall eller personskada som beror på försumlighet från vår sida, våra anställda eller uppdragstagare.

Vi accepterar inte ansvar för skada på ditt datasystem eller för förlust av data som beror på ditt användande av Webbsidan och vi kan inte garantera att filer som du laddar ner är fria från virus, annan smitta eller skadlig kod.

Vi ansvar bara för förlust som du lider till följd av att vi bryter mot dessa Användarvillkor om sådan förlust är en förutsägbar följd av sådant brott mott Användarvillkoren. Förlust skall betraktas som oförutsägbar i den mån (i) den inte kunde förutses av dig och oss vid den tidpunkt då du accepterade Användarvillkoren; (ii) den beror på omständighet utanför vår rimliga kontroll; och (iii) vi inte rimligen kunde ha undvikit dess följder. Vi ansvarar inte för någon indirekt skada som inte varit förutsägbar för dig och oss (såsom vinstbortfall och förlust av affärsmöjlighet).

18. MEDDELANDEN

Meddelanden till dig kommer att skickas antingen via email eller vanlig post. Tjänsterna kan också visa meddelanden om ändringar av Användarvillkoren eller andra ändringar genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden.

19. VARUMÄRKESINFORMATION

”SibOOm” och ”SibOOm Compare, Buy Save” och andra SibOOm loggor och produkt- och tjänstenamn är varumärken som ägs av SibOOm.com (UK) limited (”SibOOmvarumärken”). Utan vårt föregående samtycke, accepterar du att inte på något sätt visa eller använda SibOOmvarumärkena.

20. UPPHOVSRÄTT och UPPHOVSRÄTTAGENT

Om du anser att intrång har skett i dina immateriella rättigheter av Användarmaterial eller Webbsideinnehåll, vänligen meddela detta till vår Juridiska avdelning på epostadressen [email protected].

21. ALLMÄN INFORMATION

Dessa Användarvillkor och alla övriga villkor som hänvisas till i dessa utgör det fullständiga avtalet mellan dig och oss avseende ditt användande av Webbsidan och Tjänsterna, och gäller före eventuella föregående avtal mellan dig och oss.

För det fall en tvist uppstår mellan dig och oss angående dessa Användarvillkor, skall svensk lag tillämpas. För det fall du avser att inleda domstolsförhandlingar mot oss måste du vända dig till svensk domstol. Underlåtenhet från oss att utöva rättighet under dessa Användarvillkor skall inte innebära att vi avstår från rätten att i framtiden utöva sådan rättighet. Om villkor i dessa Användarvillkor konstateras vara ogiltigt av behörig domstol, är parterna överens om domstolen bör sträva efter att beakta den gemensamma partsavsikten såsom den framgår i sådant villkor och övriga villkor i dessa Användarvillkor.

Vare sig du eller SibOOm har rätt att överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande från den andra parten. Vi har dock rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter (utan att i förväg inhämta skriftligt medgivande) till våra närstående bolag.